מתוך תקנון האתר :

אספקת המוצרים
38. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים שנרכשו בהתאם לתנאי ומועדי האספקה המפורטים בעמוד המוצר. לא יסופק מוצר אשר תמורתו לא שולמה במלואה!
39. מוסכם כי זמני האספקה הינם משוערים, והאתר אינו יכול להתחייב לזמן אספקה מוחלט בשל שינויים במלאי ושינויים אצל ספקי המוצרים. על כן איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לפיצויים כלשהם למעט החזר התשלום וביטול העסקה, בהתאם לאמור בתקנון זה.
40. מועדי אספקת המוצרים כמצוין בעמוד המוצר הרלבנטי מתייחסים וכוללים רק ימי עסקים.(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון).
41. מובהר כי תקופת מועד אספקה, כמצוין ליד כל פריט ומוצר, תחושב החל מהיום שלמחרת היום בו העסקה אושרה סופית על ידי מסלקת כרטיסי האשראי.
42. אספקת המוצרים תיעשה לאדם בגיר בלבד אשר יזדהה באמצעות תעודת הזהות של הרוכש וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו נערכה העסקה באתר החברה. 
קבלת המוצר/ים שנשלחו תיעשה בכפוף לחתימת מְקָבְלָם על אישור קבלתם ותקינותם.
43. החברה רשאית להודיע לרוכש מוצר כי בשל היות כתובת המשלוח מצויה באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית (על פי שק"ד החברה), ימסר המוצר לרוכש במקום הסמוך לאיזור הנ"ל, שיתואם בהסכמה בין הרוכש לחברה.
44. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים אספקה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. אספקה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא שירות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם או אמצעים נוספים. אספקה חריגה תחויב בתשלום נוסף, מעבר למחיר המוצר ודמי המשלוח הרגילים, בהתאם לדרישות האספקה. 
45. במידה ולמוצר מסויים קיימת האפשרות לאיסוף עצמי ואפשרות זו נבחרה על ידי הרוכש, יוכל הרוכש לאסוף את המוצר ממחסני החברה לאחר קבלת הודעה על סיום האריזה והכנת המוצרי/ים.
46. איסוף עצמי ייעשה ממחסני החברה בכתובת המצויינת באתר ובשעות הפתיחה המפורטות. אין להגיע מעבר לשעות הפתיחה ולפני קבלת הודעה על סיום הכנת המשלוח.
47. איסוף המוצר ממחסן החברה יעשה על ידי אדם בגיר בלבד אשר יזדהה באמצעות תעודת הזהות של הרוכש ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו נערכה העסקה באתר החברה. 
קבלת המוצר/ים במחסן החברה תיעשה בכפוף לחתימת מְקָבְלָם על אישור קבלתם ותקינותם.
48. אלא אם נאמר אחרת במפורש בדף המוצר, מחיר המוצרים אינו כולל הרכבה או התקנה או חיבור לרשת חשמל, טלויזיה אינטרנט וכו'. החברה יכול ותציע בתשלום שירותי הרכבה וחיבור כאמור, או שלא, ובמקרה זה יהא על רוכש המוצר לדאוג לחיבור ו/או הרכבת המוצר בעצמו ועל חשבונו.
49. כל המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. מס ערך מוסף וכל מס עקיף אחר שיושת על עסקת רכישה שתתבצע על ידי הרוכש, יחולו על הרוכש ויתווספו, על פי מידתם בעת ביצוע העסקה, למחיר המוצר.
50. כל המחירים באתר החברה נכונים לרגע הצגתם. המחירים משתנים וישתנו מעת לעת והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מוצר במחירים שונים בתקופות שונות לרבות בהנחה לעומת מחירים קודמים.
51. מוצר שנרכש במחיר כלשהוא ויוצע במועד עתידי במחיר מופחת או זול יותר, ולו גם מיד לאחר סיום עסקת רכישה, לא יקנה למבצע הרכישה במחיר הגבוה כל זכות לקבלת החזר, ביטול העסקה ו/או כל סעד אחר.
52. מעת לעת החברה רשאית להציע מוצרים במחיר מבצע מיוחד שהוא נמוך משמעותי ממחיר המוצר ברגיל. מוצרים אלו המסווגים "מבצע מיוחד" לא יהיו ניתנים להחזרה או ביטול העסקה ועל הרוכש לקחת נתון זה לתשומת ליבו בבואו לקבל החלטה האם לרכוש או לא את המוצר. סייג זה לא יחול על החזרת המוצר עקב פגם שבו.

ביטול עסקה והחזרת מוצר
53. רוכש מוצר יוכל לבטל את עסקת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. 
המעונין לרכוש מוצר באתר מתבקש לעיין בחוק ובתקנות לפני ביצוע הליך הרכישה.
54. בכל מקרה לא יתאפשר ביטול עסקה באם אריזת המוצר המקורית נפתחה או שנעשה במוצר שימוש או שנפל פגם במוצר בין אספקתו לרוכש ועד למועד החזרתו.
55. מובהר כי ההחלטה האם נעשה שימוש במוצר, או שאריזתו נפתחה או שנפל פגם במוצר לאחר רכישתו נתונה לשיקול דעת החברה בלבד.
56. שימו לב! החזרת מוצר כשאריזתו פגומה, או שהושחתה או שהמוצר עצמו נפגם לאחר שהועבר לרוכש או שערכו פָחָת כתוצאה מפעולה או רשלנות של הרוכש – תזכה את מפעילת האתר בזכות לתבוע את נזקיה מהרוכש.
57. ביטול עסקה יגרור עימו מיידית ביטול כל כל הטבה ו/או זכות שקיבל הרוכש במסגרת העסקה. 
ביטול של עסקה על ידי הרוכש מכל סיבה שהיא, בין על פי חוק ובין על פי תנאי הרכישה, תחייב את הרוכש להשיב כל מוצר, הטבה, דבר, זכות, מתנה או פריט שהרוכש קיבל במסגרת הרכישה.
58. בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד לרוכש זכות כלשהיא לקבלת פיצוי בגין הביטול וסעדי הרוכש יתמצו בהשבת הכספים ששולמו עד אותה עת וביטול חיובים עתידיים.
59. ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובנוסף 1.3% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
60. מוצר שהתקבל אצל הרוכש או שנאסף על ידו יוחזר לחברה (לכתובת המופיעה באתר ובשעות הפעילות), עלידי הרוכש ועל חשבונו, בתוך 7 ימים מרגע מתן הודעת הביטול.
61. מוצר יוחזר אך ורק באם לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כפי שהיתה בעת קבלת המוצר או האיסוף ממחסן החברה.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה
62. בוטלה עסקת רכישת מוצר עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו לרוכש, על פי חוק הגנת הצרכן, תחזיר מפעילת האתר לרוכש את התמורה ששולמה ככל ששולמה.