תקנון השימוש באתר ABS ONLINE ותנאי רכישת מוצרים

(להלן יחדיו: התקנון)

 

האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 

הגדרות

"האתר": אתר האינטרנט שכתובתו הראשית הינה www.absonline.co.il וכן כל דפיו, נספחיו, תכניו וכו'.

"משתמש" – כל אדם הגולש או מעיין ב'אתר'.

"רוכש": כל אדם המבקש לרכוש מוצר המוצע לרכישה באתר ו/או רכש מוצר ו/או אדם שהגיש הצעה לרכוש מוצר וכן כל אדם שהחל בהליך רכישת מוצר הן דרך האתר עצמו או בקניה טלפונית. מודגש כי כל רוכש הינו בבחינת מציע הצעה לחברה או למפעילת האתר שלה שיקול דעת לקבל או לדחות את ההצעה.

"רכישה": הזמנה להציע הצעות מאת הרוכש/גולש לחברה מפעילת האתר.

"החברה" -  איי.בי.אס - אלטמן שירותי ברודקאסט בע"מ ח.פ. 511946592

 

משמעות 'התקנון'

 1. "התקנון" כולל את כל ההתחייבויות, הזכויות, תנאי השימוש וההוראות רכישת המוצרים באתר ABS ONLINE, שבין המשתמש ורוכש המוצרים לבין חברת איי.בי.אס - אלטמן שירותי ברודקאסט בע"מ ח.פ. 511946592 (להלן: "החברה" או 'מפעילת האתר').הכינוי 'תקנון' אינו בא להצר או להגביל את תכולת המסמך הכולל כאמור, בין היתר, התחייבויות ותנאי רכישה ושימוש.
 2. תקנון זה הינו בבחינת הסכם משפטי מחייב בין המשתמש ו/או רוכש מוצרים לבין חברת איי.בי.אס - אלטמן שירותי ברודקאסט בע"מ, מפעילת אתר ABS ONLINE ('מפעילת האתר').
 3. התקנון ממצה את מערכת היחסים, הזכויות וההתחייבויות, שבין המשתמש לבין מפעילת האתר בכל הקשור לגלישה ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או באשר לרכישת מוצרים באתר.
 4. התנאים המפורטים בתקנון זה מגדירים את זכויות והתחייבויות המשתמשים והרוכשים באתר, אופן הרכישה, תנאי רכישה, מועד האספקה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), דרכי איסוף, וכיוצא בזה תנאים והוראות.

  ייתכן וחלק מהתנאים וההוראות יהיו על דרך ההפניה למקורות אחרים.

 5. השימוש באתר ורכישת המוצרים כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ורק בהסתמך על הסכמת המשתמש או הרוכש לתנאי התקנון מסכימה מפעילת האתר לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ולרכוש מוצרים.
 6. .איי.בי.אס - אלטמן שירותי ברודקאסט בע"מ ממליצה בכל לשון כי תקרא את התקנון המפורט להלן בעיון רב, שכן הסכמתך להלן והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ומהווים קיבול של תקנון זה כהסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

  במיוחד חשוב להדגיש בפני כל משתמש את ענין היות הרוכש/גולש מציע הצעה שלחברה שיקול דעת לקבל או לא.

 7. הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" ו/או התיבה "אני מסכים לתקנון האתר" משמען המשפטית היא כי הנרשם מעניק את הסכמתו כי תקנון זה על כל תנאיו והצהרותיו הינם הסכם משפטי מחייב בין מפעילת האתר לבינו.
 8. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את משתמשי האתר ורוכשי המוצרים מרגע פרסומו באתר, ועל כל רוכש או משתמש לבדוק את תקנון האתר העדכני לפני כניסה לאתר או רכישת מוצר.
 9. הסכמת המשתמש לתקנון זה והאמור בו פירושה כי המשתמש קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 10. 10.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר ונועד לנוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, לנקבה ולזכר גם יחד.
 11. אם אינך מסכים למפורט בתקנון הינך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר, לרבות רכישת מוצרים.

   

  השימוש באתר

 12. השימוש באתר ייעשה אך ורק בהתאם לתקנון זה. כל שימוש החורג מהשימוש המותר באתר ו/או המנוגד לתקנון זה מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות שבין מפעילת האתר לבין המשתמש, ומפעילת האתר תהיה זכאית להפסיק ללא התראה את השימוש באתר ו/או בתכניו למשתמש שפעל כאמור.
 13. המשתמש מסכים בזה מפורשות כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. על המשתמש לבדוק כי השימוש באתר ותכניו מתאימים לו ולצרכיו.
 14. מפעילת האתר מבקשת בזאת כי משתמש שאינו מקבל את תנאי תקנון זה או שהתכנים באתר אינם לרוחו או שאינו שבע רצון מרמתו המקצועית של האתר, או מכל סיבה אחרת-יחדל מלעשות שימוש באתר, ייתנתק מהאתר ויודיע על כך למפעילת האתר.

   

  שימושים אסורים

 15. על המשתמש באתר נאסר לעשות שימוש בתוכנות מחשב המיועדות לאסוף או להעתיק מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
 16. על המשתמש באתר נאסר לעשות מניפולציה של כתובות ה-URL המתייחסות לאתר במטרה להגיע לדפים פנימיים, אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
 17. על המשתמש באתר נאסר לעשות כל פעולה שיש בה משום העתקה או התערבות בקוד האתר ובתכני האתר או כל פעולה שהזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים.
 18. נאסר על כל משתמש ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים כוזבים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון. כמו כן נאסר על משתמש או רוכש ליצור יותר מחשבון משתמש אחד עבור אותו האדם או הגוף המשפטי.
 19. נאסר על כל משתמש ליצור חשבון עבור אדם אחר, בין שאדם אחר זה נוכח בעת פתיחת החשבון וביו אם לאו.

   

  אזהרות

 20. המוצרים באתר מיוצרים על ידי יצרנים שונים ומפעילת האתר הינה משווקת בלבד של מוצרים אלו.

  תיאור המוצרים ומפרטם, המידע הטכני והמסחרי ותכונות המוצר נמסרים למפעילת האתר על ידי היצרנים או הספקים השונים.

 21. שימו לב: תיאור המוצר ופרטיו המופיעים באתר אינו בא לתת את מלוא הפרטים הנדרשים לגבי המוצר והמשתמש נדרש לפנות לחברה בבקשה לפרטים נוספים ככל שיידרש.
 22. מאחר וכל התמונות או התיאורים השונים המופיעים באתר הועברו למפעילת האתר על ידי הספקים והיצרנים השונים, ייתכנו שינויים בין התמונה או התיאור המוצגים באתר לבין המוצר עצמו, באורח שאינו מהותי, והרוכש מסכים לקבלת המוצר על השינויים שבו.
 23. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנכונות המידע הנ"ל והמשתמש פוטר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע זה.

  האמור לעיל אינו גורע מהזכויות המוקנות לרוכשים על פי חוק.

   

  הרישום לאתר

 24. רכישת מוצרים ואף צפיה בחלק מתכני האתר מחייבת רישום מוקדם.
 25. בעת הרישום יידרש המשתמש למסור ולהקליד פרטים אישיים, פרטי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני תקינה (בהתאם לכללי האתר), פרטי כרטיס אשראי ולספק סיסמה.
 26. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולאלו משירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש :
 • ýאין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
 • ýעל הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.
 • ýעל הסיסמא להכיל תווים, אותיות לועזיות ומספרים, ולא להכיל תווים ומספרים אסורים, בהתאם להוראות האתר כפי שיעודכנו מעת לעת.
 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק, לחסום משתמש מגישה לאתר ו/או מלרכוש מוצרים, וזאת מכל סיבה שהיא גם במידה והמשתמש כבר רכש מוצרים באתר בעבר.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחסום משתמש מגישה לאתר ו/או מלרכוש מוצרים בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • ýהמשתמש פעל בניגוד להוראות תקנון זה או הפר הוראה מהוראותיו.
 • ýהמשתמש מסר פרטים שגויים בעת הרישום לאתר.
 • ýהמשתמש עשה שימוש בשירותי האתר באורח לביצוע מעשה בלתי חוקי או שאיפשר ביצועו של מעשה כזה;
 • ýבמידה והמשתמש חב לחברה כספים מכל סיבה ומקור שהם, לרבות שלא עקב שימוש באתר.
 • ýבמידה וכרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

   

   

  הזמנה להציע הצעות

  28. מובהר כי כל הפריטים המופעים באתר כולל תיאור המוצרים, המפרט הטכני והמחיר – הינם בבחינת הזמנה להציע הצעות המופנית לגולשים באתר. הוספת לסל הקניות או לעגלה ומשלם על הפריט, הינה הצעה משפטית מאת הגולש/רוכש המופנית אל מפעילת האתר. מפעילת האתר היא הניצע בכל התקשרות שכזו אשר לה שיקול הדעת המלא לקבל או לדחות את הצעת המציע/הרוכש.

   

   

  הליך רכישת מוצר באתר

 1. על הרוכש לבחור מוצר ואת כמות הפריטים. באם קיימים בחירות נוספות (כגון סוג המשלוח, תוספות וכו'), על הרוכש לסמן את בחירתו בכל המקומות.
 2. אי מילוי כל הנדרש וסימון הבחירה מבין האפשרויות המוצעות, יקים למפעילת האתר את הזכות לביטול העסקה/רכישה.
 3. ברגיל, חיוב המשתמש בגין עלות המוצר שנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע הפעולה, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את התשלום ותמורת המוצר בדרך אחרת.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר, במקרים מסוימים, לרכוש מוצרים באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי בטלפון ולא על ידי מסירתם באתר. במקרה כזה נציג החברה יצור עם הרוכש קשר לצורך קבלת פרטי האשראי, והכל בתנאי שהמוצר המוצע למכירה קיים במלאי אצל החברה במועד הקשר הטלפוני.
 5. לא הצליחה החברה ליצור קשר עם הרוכש שביקש רכישה טלפונית בתוך 48 שעות, תהא החברה זכאית לראות בעסקה כמבוטלת כליל.
 6. לאחר ביצוע רכישה על ידי המשתמש, בין ישירות דרך האתר ובין באמצעות קשר טלפוני עם נציג החברה, תוודא החברה את פרטי כרטיס האשראי שניתן ורק לאחר אישור העסקה על ידי מסלקת כרטיסי האשראי, תקבל החברה החלטה האם לקבל את הצעתו. קבלת ההצעה תעשה על ידי משלוח הודעה על כך לרוכש, ורק אז תחשב העסקה כמאושרת.
 7. משלוח הודעת דואר אלקטרוני על סיום הליך הרכישה לא יהווה כשלעצמו ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב לכשעצמו את החברה. רק הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.
 8. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את הצעת הרוכש/הגולש או אף לבטל את העסקה א, לאחר שהחברה קיבלה את הצעת הרוכש והשתכלל הסכם, ולהודיע לרוכש על כך וזאת במקרה בו המוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר.
 9. מובהר כי הרוכש לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול העסקה כאמור, מעבר להשבת הכספים ששילם.
 10. מפעילת האתר תשלח לרוכש הודעה על העסקה ותנאיה לאחר ביצוע הרכישה. ההודעה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ועליו האחריות לוודא כי הודעה כאמור התקבלה. לא קיבל הרוכש הודעה כאמור, עליו לפנות מיידית למפעילת האתר בבקשה לבירור בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעים באתר.

   

  תום לב

 11. מובהר ומוסכם כי השימוש באתר, הליך הרכישה, ההזמנה להציע הצעות, ההצעות שיגיש הגולש/רוכש ושכלול העסקאות – כולם כפופים לחובת תם הלב.
 12. במסגרת תם לב זה, ובנוסף לאמור בסעיף ‏101 לתקנון זה, היה ונפלו טעות, משגה או תקלה במחיר מוצר, באחוזי הנחה או בכל פרט דומה, יראו את העסקה כבטלה מכח תם הלב.

   

  אספקת המוצרים

 13. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים שנרכשו בהתאם לתנאי ומועדי האספקה המפורטים בעמוד המוצר. לא יסופק מוצר אשר תמורתו לא שולמה במלואה!
 14. מוסכם כי זמני האספקה הינם משוערים, והאתר אינו יכול להתחייב לזמן אספקה מוחלט בשל שינויים במלאי ושינויים אצל ספקי המוצרים. על כן איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לפיצויים כלשהם למעט החזר התשלום וביטול העסקה, בהתאם לאמור בתקנון זה.
 15. מועדי אספקת המוצרים כמצוין בעמוד המוצר הרלבנטי מתייחסים וכוללים רק ימי עסקים.(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון).
 16. מובהר כי תקופת מועד אספקה, כמצוין ליד כל פריט ומוצר, תחושב החל מהיום שלמחרת היום בו העסקה אושרה סופית על ידי מסלקת כרטיסי האשראי.
 17. אספקת המוצרים תיעשה לאדם בגיר בלבד אשר יזדהה באמצעות תעודת הזהות של הרוכש וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו נערכה העסקה באתר החברה.

  קבלת המוצר/ים שנשלחו תיעשה בכפוף לחתימת מְקָבְלָם על אישור קבלתם ותקינותם.

 18. החברה רשאית להודיע לרוכש מוצר כי בשל היות כתובת המשלוח מצויה באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית (על פי שק"ד החברה), ימסר המוצר לרוכש במקום הסמוך לאיזור הנ"ל, שיתואם בהסכמה בין הרוכש לחברה.
 19. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים אספקה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. אספקה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא שירות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם או אמצעים נוספים. אספקה חריגה תחויב בתשלום נוסף, מעבר למחיר המוצר ודמי המשלוח הרגילים, בהתאם לדרישות האספקה.
 20. במידה ולמוצר מסויים קיימת האפשרות לאיסוף עצמי ואפשרות זו נבחרה על ידי הרוכש, יוכל הרוכש לאסוף את המוצר ממחסני החברה לאחר קבלת הודעה על סיום האריזה והכנת המוצרי/ים.
 21. איסוף עצמי ייעשה ממחסני החברה בכתובת המצויינת באתר ובשעות הפתיחה המפורטות. אין להגיע מעבר לשעות הפתיחה ולפני קבלת הודעה על סיום הכנת המשלוח.
 22. איסוף המוצר ממחסן החברה יעשה על ידי אדם בגיר בלבד אשר יזדהה באמצעות תעודת הזהות של הרוכש ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו נערכה העסקה באתר החברה.

  קבלת המוצר/ים  במחסן החברה תיעשה בכפוף לחתימת מְקָבְלָם על אישור קבלתם ותקינותם.

 23. אלא אם נאמר אחרת במפורש בדף המוצר, מחיר המוצרים אינו כולל הרכבה או התקנה או חיבור לרשת חשמל, טלויזיה אינטרנט וכו'. החברה יכול ותציע בתשלום שירותי הרכבה וחיבור כאמור, או שלא, ובמקרה זה יהא על רוכש המוצר לדאוג לחיבור ו/או הרכבת המוצר בעצמו ועל חשבונו.
 24. כל המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ. מס ערך מוסף וכל מס עקיף אחר שיושת על עסקת רכישה שתתבצע על ידי הרוכש, יחולו על הרוכש ויתווספו, על פי מידתם בעת ביצוע העסקה, למחיר המוצר.
 25. כל המחירים באתר החברה נכונים לרגע הצגתם. המחירים משתנים וישתנו מעת לעת והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מוצר במחירים שונים בתקופות שונות לרבות בהנחה לעומת מחירים קודמים.
 26. מוצר שנרכש במחיר כלשהוא ויוצע במועד עתידי במחיר מופחת או זול יותר, ולו גם מיד לאחר סיום עסקת רכישה, לא יקנה למבצע הרכישה במחיר הגבוה כל זכות לקבלת החזר, ביטול העסקה ו/או כל סעד אחר.
 27. מעת לעת החברה רשאית להציע מוצרים במחיר מבצע מיוחד שהוא נמוך משמעותי ממחיר המוצר ברגיל. מוצרים אלו המסווגים "מבצע מיוחד" לא יהיו ניתנים להחזרה או ביטול העסקה ועל הרוכש לקחת נתון זה לתשומת ליבו בבואו לקבל החלטה האם לרכוש או לא את המוצר. סייג זה לא יחול על החזרת המוצר עקב פגם שבו.

   

  ביטול עסקה והחזרת מוצר

 28. רוכש מוצר יוכל לבטל את עסקת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

  המעונין לרכוש מוצר באתר מתבקש לעיין בחוק ובתקנות לפני ביצוע הליך הרכישה.

 29. בכל מקרה לא יתאפשר ביטול עסקה באם אריזת המוצר המקורית נפתחה או שנעשה במוצר שימוש או שנפל פגם במוצר בין אספקתו לרוכש ועד למועד החזרתו.
 30. מובהר כי ההחלטה האם נעשה שימוש במוצר, או שאריזתו נפתחה או שנפל פגם במוצר לאחר רכישתו נתונה לשיקול דעת החברה בלבד.
 31. שימו לב!החזרת מוצר כשאריזתו פגומה, או שהושחתה או שהמוצר עצמו נפגם לאחר שהועבר לרוכש או שערכו פָחָת כתוצאה מפעולה או רשלנות של הרוכש – תזכה את מפעילת האתר בזכות לתבוע את נזקיה מהרוכש.
 32. ביטול עסקה יגרור עימו מיידית ביטול כל כל הטבה ו/או זכות שקיבל הרוכש במסגרת העסקה.

  ביטול של עסקה על ידי הרוכש מכל סיבה שהיא, בין על פי חוק ובין על פי תנאי הרכישה, תחייב את הרוכש להשיב כל מוצר, הטבה, דבר, זכות, מתנה או פריט שהרוכש קיבל במסגרת הרכישה.

 33. בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד לרוכש זכות כלשהיא לקבלת פיצוי בגין הביטול וסעדי הרוכש יתמצו בהשבת הכספים ששולמו עד אותה עת וביטול חיובים עתידיים.
 34. ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובנוסף 1% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
 35. מוצר שהתקבל אצל הרוכש או שנאסף על ידו יוחזר לחברה (לכתובת המופיעה באתר ובשעות הפעילות), עלידי הרוכש ועל חשבונו, בתוך 7 ימים מרגע מתן הודעת הביטול.
 36. מוצר יוחזר אך ורק באם לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כפי שהיתה בעת קבלת המוצר או האיסוף ממחסן החברה.

   

  ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה

 37. בוטלה עסקת רכישת מוצר עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו לרוכש, על פי חוק הגנת הצרכן, תחזיר מפעילת האתר לרוכש את התמורה ששולמה ככל ששולמה.

   

  אחריות למוצרים

 38. האחריות והשירות למוצר יכול ויינתנו על ידי מפעילת האתר או על ידי יבואן המוצר או על ידי יצרן המוצר.
 39. לכל מוצר תקופת אחריות שונה. על הרוכש להתעדכן באחריות ותנאיה כפי שהם מפורטים בדף המוצר באתר.
 40. האחריות על המוצר מותנית ברישום המוצר באתר ו/או שליחת תעודת האחריות המצורפת למוצר, והכל בצירוף חשבונית עסקת הרכישה.
 41. האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר. בטרם תרכשו מוצר כלשהו באתר אנחנו ממליצים להיכנס לעמוד תנאי האחריות הרלוונטי המפרט באופן ברור את סוג ומשך האחריות, כפי שזו ניתנת על ידי היצרן הרלוונטי לאותו מוצר. בנוסף, כל מוצר יסופק עם תנאי אחריות ספציפיים בגינו. לבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלה לשירות הלקוחות.
 42. שימו לב: רכישת מוצר באתררוכש מוצר מהווה הצהרה כי הרוכש קרא את תנאי האחריות בגין המוצר מצאם מתאימים לדרישותיו והוא מסכים להם כחלק מעסקת הרכישה. תנאי האחריות, כפי שהם מופיעים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה.
 43. החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שינתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.

   

  ו.  הפסקת שירותי האתר או שינוי תכניו

 44. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
 45. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר את השירותים הכלולים בו, המראה, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. מובהר כי שינויים באתר ו/או בתכניו המתבצעים לצורכי התאמתו הטכנולוגית או שינוי תכניו ייתכן ויהיו כרוכים בתקלות ו/או בהפסקת השירות, בין במהלך שימוש באתר ובין שלא, והמשתמש מוזהר מראש כי הפסקה או שימוש כאמור עלולים להתרחש ועליו לקחת אפשרות זו בחשבון בבואו לעשות שימוש באתר.

   

  פרטיות ושימוש בפרטי המשתמש

 46. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות הגולשים, לרבות פרטיהם ונתונים אישיים וכספיים ובמסגרת זו נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ופעולותיו באתר.
 47. החברה לא תעביר מידע אישי של המשתמשים או הרוכשים לאף צד שלישי למעט מקרים המתבקשים מהליך העסקה והנדרשים לביצועה (לרבות ההזמנה והמשלוח) ומקרים המתחייבים על פי חוק או מכח צו שיפוטי.
 48. למרות האמור לעיל, אין ביכולתה של מפעילת האתר להבטיח בצורה מוחלטת כי כל הנתונים שפורטו לעיל יישמרו מפני חשיפה או פגיעה בפרטיות, ומפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים שייקרו למשתמש בשל חשיפת הפרטים והנתונים לעיל ועל המשתמש לקחת בחשבון בעת השימוש באתר את הסיכון בדליפת המידע.
 49. המשתמש מתחייב להודיע למפעילת האתר על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או בפרטיו מיד עם גילוי חשד כאמור.
 50. לשם אבטחת המידע באתר ABS ONLINE עושה מפעילת האתר שימוש בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע . האתר עובד בתקן ______ לצורך ביצוע התשלומים.
 51. החברה מצהירה כי מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובות פרוטוקול האינטרנט של הגולשים באתר והרוכשים. איסוף נתונים זה נעשה כחלק מפעולות החברה למנוע מרמה, פרצות אבטחה, זליגת נתונים ופעולות לא חוקיות אחרות.

  כחלק מהסכמת המשתמש לתקנון האתר ניתנת בזה הסכמת המשתמש לאיסוף נתונים זה.

 52. החברה מצהירה כי מערכת האתר אוספת ואוגרת מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות וטכנולוגיות ייעודיות לרבות באמצעות ניטור הגלישה וההקלקה של המשתמש וכן באמצעות שתילה או כתיבה במחשב המשתמש ו/או הרוכש של קובצי cookies (עוגיות). בנוסף מערכת האתר אוספת ומנתחת את קבצי ה-cookies הנ"ל לשם זיהוי המשתמשים, ייעול הליך הגלישה והרכישה ובטחון האתר. בנוסף, החברה עושה שימוש בקובצי ה- cookies לאיסוף מידע על שימושי המשתמש באתר על מנת הן לשפר את חווית הגלישה והרכישה והן כדי לאפשר למפעילת האתר להציע למשתמש מוצרים המותאמים לצרכיו ו/או להסטוריית הרכישה והענין שלו.
 53. כחלק מהסכמת המשתמש לתקנון האתר ניתנת בזה הסכמת המשתמש לשימוש בקובצי ה- cookies הנ"ל למטרות ולשימושים שתוארו לעיל.
 54. כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשים או הרוכשים שנמסרת על ידם במהלך השימוש באתר נשמרת אצל מפעילת האתר. השימוש בכתובת הדואר האלקטרוני ייעשה לצורכי ההתקשרות והשלמת העסקה עם הרוכשים.
 55. גולש המעוניין שמפעילת האתר תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם משלוח עדכונים, ו/אומבצעים ו/או פרסום מוצרים חדשים – נדרש לציין כך במפורש במקום המיועד לכך באתר.
 56. מפעילת האתר לא תמסור, למעט אם תחויב בכך בצו שיפוטי, את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים כלשהם.
 57. למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תעשה שימוש במידע אישי אשר ברשותה של המשתמש או הרוכש, במסגרת כל הליך משפטי שבין מפעילת האתר לבין המשתמש או הרוכש.

   

  דיוור ישיר

 58. גולש שאישר קבלת דיוור פרסומי ומעונין להפסיק לקבל חומר פרסומי כאמור, יוכל להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני המשמשת לשם משלוח הדיוור הפרסומי שמך מרשימת התפוצה כקבוע בחוק ע"י הקלקה על קישור הסרה הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.
 59. באתר יכול ותופענה פרסומות מסחריות כמו גם מידע מסחרי של צדדים שלישיים שאינם החברה מפעילת האתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסומת והמידע המסחרי אשר יפורסמו באתר על ידי צדדים שלישיים. פרסום מודעות אלו של צדדים שלישיים אינו מהווה המלצה של מפעילת האתר או עידוד שלה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת האתר אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו באותן מודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותם.
 60. מובהר מפורשות למשתמשים באתר ולרוכשי המוצרים כי השימוש באינטרנט ורכישת מוצרים תוך מסירת פרטים אישיים, בנקאיים ופיננסיים כגון פרטי כרטיס אשראי, מלווים בסיכון. למרות כל פעולות מפעילת האתר לנקוט אמצעי ביטחון קפדניים ואמצעי אבטחה גבוהים, ייתכן שבשל פעולה לא חוקית של גורם שלישי פרטי הגולשים ידלפו או ייגנבו.

  משתמש באתר או מי המעונין לרכוש מוצרים באתר שאינו מעונין בסיכון זה מתבקש בזאת לחדול מיידית משימוש באתר.

 61. במקרים אלו שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג', לא תישא החברה באחריות לנזק שיגרם למשתמש באתר או לרוכש המוצרים או למי מטעמו.

   

  ט. קניין רוחני

 62. כל החומר והיצירות המופיעים באתר, לרבות ומבלי להגביל: עיצוב האתר, קוד תוכנה, תמונות, טקסט, סרטונים, צלילים, קובצי קול, וידאו או גרפיקה, איורים, שרטוטים, תיאור מוצרים, קבצי מידע ותוכנה וכל טכנולוגיה ידועה ו/או שתפותח ותיושם בעתיד, וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: 'תכני האתר'), הינם מוגנים על ידי זכויות קניין רוחני למיניהן של מפעילת האתר ובעלים אחרים, בישראל ובעולם כולו. מובהר כי כל תוכן כאמור ואשר אין לצד שלישי זכויות קניין רוחני בו, הינו בבעלותה ומנכסיה של מפעילת האתר.
 63. נאסר במפורש על המשתמש והגולש באתר, להעתיק, להפיץ, להוריד להתקן אחר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש ובכתב.
 64. סימן או סימול באתר שמטרתם, סימון וייחוד מוצרים או שירותים, בין בדרך של אותיות (כגון שם המוצר), איור או סמל גרפי אחר או שילוב ביניהם, מוגנים כסימני מסחר רשומים. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ או לעשות כל שימוש בסימן מסחר כאמור ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל הסימן המסחרי.

   

  אחריות לנזקים

 65. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק באשר הוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מן השימוש ו/או ההסתמכות על המידע המופיע באתר.
 66. מפעילת האתר לא תהיה חייבת ו/או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי רגיל או באופן מיוחד, או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש באתר, לרבות, אך ללא הגבלה, פיצויים על אובדן רווחים, זמן, הנאה, שימוש, מידע או כל חומר בלתי מוחשי אחר, אפילו אם נמסר למפעילת האתר על האפשרות של אובדן שכזה.
 67. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שלקחה על עצמה בגין רכישת מוצרים או אחרת ואשר מקורן אינו בשליטת החברה או שהם נובעים מכח עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו"ב.
 68. כל עיכוב או מניעה כאמור לא יהוו הפרה של תקנון זה או הסכם הרכישה וחובת החברה לקיום התחייבותה תידחה עד להסרת מקור העיכוב בתוספת זמן סביר.

   

  הפניה (קישורים) לאתרים וכתובות אחרות

 69. מטבע אופיו של אתר המכירות של החברה, באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים בבעלות ושליטה של צדדים שלישיים (פירסומים, מפרטים טכניים, תמונות, תוכן טכנולוגי, תוכן שיווקי וכו'). התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בשליטת מפעילת האתר והגולש לאתרים או מידע אחרים אלו עושה זאת על אחריותן. מפעילת האתר אינה יכולה להיות אחראית לחוקיות ונכונות המידע והפרסומים באתרים זרים אלו, לרבות ידע שגוי ו/או מטעה תוכן שאינו הולם או פוגעני או לא חוקי.
 70. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק ישיר או תוצאתי שייגרם למשתמש באתר בשל ההפניה לאתרי צד שלישי אלו, והגולש לאתרי צד שלישי אלו עושה זאת על אחריותו בלבד.

   

  כללי

 71. תקנון זה וההתחייבויות וההצהרות שבו ממצים את כל המוסכם בין מפעילת האתר למשתמש באתר וכן לרוכש מוצר/ים באתר, בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.
 72. מוסכם כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום משרדיה של מפעילת האתר וזאת בגין כל רכישת מוצר, בין אם האספקה הינה לכתובת הרוכש או שהרוכש בחר לאסוף את המוצר/ים ממחסני החברה.
 73. טעות סופר: מעת לעת יכול ויתרחשו טעויות בתכני האתר לרבות במחירי המוצרים. מוסכם כי במקרה ונפלה בתיאור או מחיר מוצר טעות סופר או טעות בתם לב, תוכל החברה לבטל כל עסקת רכישה של המוצר ובכל מקרה לא תהא החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנבע מהטעות ו/או מביטול עסקת הרכישה.

   

  הדין החל וסמכות שיפוט

 74. על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.